PCZK

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 39 45 104 (w godz. 730-1530)
fax. (41) 39 44 965 (w godz. 730-1530)
e-mail: oc@powiat-wloszczowa.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
we Włoszczowie
ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 39 42 998 (w godz. 1530-730)

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. - o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, co w szczególności następuje poprzez współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - przede wszystkim z odpowiednimi komórkami działającymi w poszczególnych gminach, właściwymi ds. bezpieczeństwa i ochrony ludności, a także w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (WCZK, WBiZK).

W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (15.30-7.30) obsługę zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Komeda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu. Zadania zarządzania kryzysowego starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art. 22).

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie (art. 20a).

Art. 21 ww. ustawy określa, że obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 - z późn. zm.) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby należy do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego akcję ratunkową organizuje i prowadzi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, co zostało określone w art. 13 ust. 6 ww. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

  1. Zarządzenie Nr 47/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. - w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i określenia jego regulaminu organizacyjnego.
  2. Zarządzenie Nr 49/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. - w sprawie wyznaczenie obsady Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  3. Zarządzenie Nr 51/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie, określonym zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r.
  4. Zarządzenie Nr 54/09 Starosty Włoszczowskiego z dnia 9 listopada 2009 r. - w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  5. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie - załącznik do zarządzenia nr 54/09 Starosty Włoszczowskiego z dnia 9 listopada 2009 r.
  6. Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/09 - w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  7. Zarządzenie Nr 52/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. - w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania obejmującym Powiat Włoszczowski.
  8. Porozumienie z dnia 30 września 2012 r. 1/EKO-V/2012 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z Komendą Powiatową PSP we Włoszczowie – w sprawie zapewnienia częściowej obsługi PCZK po godzinach pracy Starostwa, a także w dni wolne od pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6955